THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG  CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG  CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 06/05/2024 02:15 PM

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG
   CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


         Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, được tổ chức ngày 17/05/2024. Hội đồng quản trị cty đã gửi Thư mời, Chương trình đại hội đến từng cổ đông, theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/04/2024.
         Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty: www.bps.net.vn (mục Quan hệ cổ đông). 

         Trân trọng thông báo.
                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           
                                                               CHỦ TỊCH
                                                          NGUYỄN TẤN ĐẠT

  Zalo
  Hotline