THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 04/05/2023 10:35 AM

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG

   CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

         Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, được tổ chức ngày 20/6/2023. Hội đồng quản trị cty đã gửi Thư mời, Chương trình đại hội đến từng cổ đông, theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/05/2023

         Tài liệu đại hội  được đăng tải trên website công ty: www.bps.net.vn (mục Quan hệ cổ đông). 
          Trân trọng thông báo.

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          

                                          CHỦ TỊCH

                                          NGUYỄN TẤN ĐẠT

  Zalo
  Hotline