Tài liệu đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/06/2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/06/2023

Ngày đăng: 16/06/2023 02:32 PM

  Vui lòng tải tài liệu đại hội theo các đường dẫn sau đây:

  Báo cáo Ban kiểm soát

  https://drive.google.com/file/d/1anZn5Nl5xdthvL5kpTa39ZQZ9jqtDCj8/view?usp=sharing

  Báo cáo của Hội đồng quản trị

  https://drive.google.com/file/d/1AssumRfTo_WYMPIWy0ab_oZP8uY_4AsP/view?usp=sharing

  Báo cáo của Tổng giám đốc

  https://drive.google.com/file/d/1vGs3gOFp3G4f83J1xx-CAxMgU8MEL5Xa/view?usp=sharing

  Các tờ trình tại Đại hội

  https://drive.google.com/file/d/1BUtUHckPwdD-S0lE9OwTHAOmhhkraa2K/view?usp=sharing

  Zalo
  Hotline