Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2023

Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông ngày 20/06/2023

Ngày đăng: 16/06/2023 03:04 PM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ……………………, ngày….... tháng…….năm 2023

  GIẤY UỶ QUYỀN

  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương

  Tổ chức ngày 20/06/2023

   Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

                               Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương (BPS)

  Tôi tên: …………………………………………………………………………....

  Số CMND/CCCD:…………….....…cấp ngày: …......…… tại: …………….......

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………....

  ……………………………………………………………………………………

  Là cổ đông sở hữu:  ……………..….........…..… cổ phiếu.

  (Bằng chữ: ……………………………………………………………. cổ phiếu)

   Nay tôi uỷ quyền cho:

  Ông/bà: …………………………………………………………………………..

  Số CMND/CCCD:…………….....…cấp ngày: …......…… tại: …………….......

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………....

  ……………………………………………………………………………………

  Nội dung ủy quyền:

            Người được ủy quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách.

            Người được ủy quyền đồng ý với tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

     Người được uỷ quyền                                                 Người uỷ quyền

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo CMND/CCCD

   

   

  Zalo
  Hotline