Video clip giới thiệu
Hình ảnh
 • Nội dung chi tiết

  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

     CÔNG TY CP XD &                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    DVCC BÌNH DƯƠNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       

       Số:  54  /NQ -HĐQT                                  Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 4 năm 2018

   

   NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

  CÔNG TY CỔ CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

   
     

   

   

     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

   

  -         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

  -         Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương;

  -         Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương số 53/BB.ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018. 

   

           QUYẾT NGHỊ

   

  Điều 1.   Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

  Điều 2.   Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

  Điều 3.  Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2017, phương hướng năm 2018.

  Điều 4.   Phê duyệt báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 của Công ty mẹ đã kiểm toán và BCTC hợp nhất năm 2017 của Công ty đã kiểm toán.

  Điều 5.   Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2017 theo số liệu lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán:

   

        Nội dung

  Số tiền

  Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)

  1.746.361.554

  Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10,06% LNST và ít nhất bằng 02 tháng lương thực lãnh của người lao động)

  1.757.452.354

  Chia cổ tức ( 20% vốn điều lệ)

  13.424.400.000

  Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

  535.401.632

   

  Trong đó 7% chi trả bằng tiền mặt, 13% chi trả bằng cổ phiếu (tương ứng tăng vốn điều lệ công ty từ 67,122 tỷ đồng lên 75,84786 tỷ đồng) và thông qua sửa đổi điều 5 Điều lệ công ty về nội dung tăng vốn điều lệ.

  Thời gian chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2017: ngày 17/4/2018. Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (gồm tiền mặt và ghi tăng cổ phần): từ ngày 17/4/2018.

   

   

  Điều 6.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với mức tăng trưởng Doanh thu trung bình tăng 8,9% so với năm 2017, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 13% đã trừ đi phần thu nhập bất thường từ bồi thường đất.

  Điều 7.   Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; chi trả thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng Ban điều hành năm 2018.

  + Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST

  + Khen thưởng Ban điều hành: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

  + Chia cổ tức: Từ 15% vốn điều lệ

  + Trích lập các quỹ để Đại hội đồng cổ đông năm sau quyết định.

  Điều 8.   Thông qua Tờ trình số 47/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

  Điều 9.   Hiệu lực thi hành của Nghị quyết:

  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

                                                       

  Nơi nhận:                                                               TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  - Cổ đông (để biết);                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  - HĐQT; BKS; BTGĐ (thưc hiện);                                                                             (đã ký)

  - Cty CP ĐT HV NT LX (thưc hiện);

  - P. KT; P. HC; P. DA (thực hiện);

  - GĐ CN; Cá nhân liên quan (thực hiện);

  Lưu VT.

                                                                                                 

                                                                                                                          Nguyễn Tấn Đạt

  .Xin mời Anh/Chị xem chi tiết tại đây tại đây