BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔ CHỨC NGÀY 17/05/2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔ CHỨC NGÀY 17/05/2024

Ngày đăng: 22/05/2024 08:16 AM

    Quý cổ đông vui lòng bấm vào Link phía dưới để tải  Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 17/05/2024

    https://drive.google.com/file/d/12cBtkTf_G7hbVH9cuQTr7NFN0chfSR6q/view?usp=sharing

     

    Zalo
    Hotline